Yönetim Kurulu

Av.Çetin KEÇEL? 

Genel Ba?kan   

1957 y?l?nda Çayeli/R?ZE' de do?du. 1980 y?l?nda ?stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. ?stanbul Barosuna kaydoldu. ?stanbul Ticaret Borsas? Meclis üyeli?i, ?stanbul Sanayi Odas? Meclis Üyeli?i, ?stanbul ?l Genel Meclisi üyeli?i, ?i?li Belediyesi Meclis Üyeli?i, TOBB Yüksek Disiplin Kurulu Üyeli?i görevlerinde bulundu. Siyasi partide görev yapt?. 2015 y?l?nda Rize'den Milletvekili aday? oldu. ?uan Levent Tenis Kulubü 2. Ba?kanl??? yapmaktad?r.1975 y?l?ndan bu yana Beyo?lu ve ?i?li ilçelerinde ekmek ve unlu mamul üreticili?i i?iyle u?ra?maktad?r. 21.07.2018 tarihinde yap?lan kongre sonras?nda Ekmek Sanayii ??verenler Sendikas? Genel Ba?kanl??? görevine gelmi?tir.
                 


Muhittin Bahattin AKGÜL
Ba?kan Vekili
Y?lmaz KAYA-

Ba?kan Yard?mc?s?-?dari i?lerden Sorumlu
Abdullah ÇERMAN

Ba?kan Yard?mc?s?Te?kilatlanmadan
1969 Çayeli/R?ZE' de do?du. Tahsilini Ba?c?lar Lisesi' nde tamamlad?. 1987 y?l?ndan günümüze Güngören ilçesinde F?r?n i?letmecili?i yapmakta. Siyasi Parti Te?kilatlar?nda uzun süre görev alm??t?r. Ekmek Sanayii ??verenler Sendikas? Yönetim Kurulu üyesidir. ?stanbul Ticaret Borsas? 7. No' lu Komite Üyeli?ine devam etmektedir.
Recep ÇEL?K
Ba?kan Yard?mc?s?-Temsilciliklerden SorumluOrhan ÖZEL
Ba?kan Yard?mc?s?-Mali ??lerden Sorumlu

23.05.1973 y?l?nda Karabük/Eflani'de do?du. 1989 y?l?nda Ekmek Üreticili?ine ba?lad?. Ka??thane ?lçesinde bulunan Ekmek Üreticileri Yard?mla?ma ve Dayan??ma derne?inde Bakan Yard?mc?l??? görevine devam etmekte. 2018 y?l?nda yap?lan ?stanbul Ticaret Borsas? seçimleri sonras?nda 7. No'lu meslek komitesi Bakanl??? görevine ba?lad?. 2018 y?l?nda yap?lan ?stanbul F?r?nc?lar Odas? seçimlerinde Denetleme Kurulu üyeli?ine seçildi. (Buradaki görevinden istifa etti.) ?i?li ve K.Hane ilçelerinde f?r?n i?letmecili?i yapmaktad?r. 21.07.2018 tarihinde Ekmek Sanayi ??verenler Sendikas? Yönetim Kurulu üyeli?ine seçildi.Yavuz DEM?RKOL                   
Yönetim Kurulu Genel Sekreteri

01.02.1966 y?l?nda Kars/Sar?kam?? ilçesinde do?du. (Aslen Trabzon/Sürmeneli) 1967 y?l?ndan beri ?stanbul'da ikamet etmekte. 1984 y?l?nda ?stanbul Turizm Otelcilik Okulunu bitirdi. 2000 y?l?nda Bay Ekmekci (Fatih ?lçesinde) ünvan?yla Ekmekçilik sektörüne girdi. Halen bu i?e devam etmekte. 31.03.2018 tarihinde ?stanbul F?r?nc?lar Odas? Denetleme Kurulu üyeli?ine seçildi. 21.07.2018 tarihinde de Ekmek Sanayi ??verenler Sendikas? Yönetim Kurulu görevine seçildi. Maksut TÜYSÜZ                     
Veznedar Üye

1973 y?l?nda Rize/Çayeli’nde do?du. ?lk, orta ve lise ö?renimini Çayeli’nde tamamlad?. Çayeli ?mam Hatip Lisesi’nden mezun oldu. Halen Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünde e?itimine devam etmektedir. Evli ve 4 çocuk babas? olan  Maksut Tüysüz; 21 y?ld?r Ata?ehir/Ferhatpa?a Mahallesi’nde f?r?n esnaf? olarak ya?am?n? idame ettirmektedir. Mevcut durumda, ?stanbul Ticaret Borsas? 4. Komite Ba?kan? ve Ekmek Sanayii ??verenler Sendikas? Yönetim Kurulu üyesidir. 
Mahmut ASLAN
D?? ??lerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
01.09.1973 y?l?nda Tokat/Erbaa-?ükür Köyünde do?dum. 1978 y?l? Eylül ay?nda Artova Y.?.B.Okulunda ilkö?retimimi tamamlad?m. ?lkö?renimimi 6. s?n?fta ekonomik sebeplerden dolay? b?rakmak zorunda kald?m. 1984 y?l?nda f?r?nc?l?k mesle?iyle u?ra?maya ba?lad?m. 1984 - 1996 y?llar?nda f?r?nlarda çe?itli i?lerde çal??t?m. 1996 y?l?nda Tokat Erbaa'da f?r?n i?letmecili?ine ba?lad?m. 2002 y?l?nda ?stanbul/G.O.Pa?a'da f?r?n alarak f?r?n i?letmecili?ime ?stanbul' da devam etmekteyim. 2010 - 2018 y?llar? aras?nda ?stanbul F?r?nc?lar Odas? Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapt?m. 2018 y?l? mart ay? sonunda F?r?nc?lar Odas?nda görevim sona erdi. 21.07.2018 tarihinde Ekmek Sanayi ??verenler Sendikas? Yönetim Kuruluna seçildim. Evli 3 Çoçuk babas?y?m.

Kullanıcı adı ve şifrenizi öğrenmek için lütfen bizimle irtibata geçiniz.

Yetkili kişi: Selma Esenler

Telefon: 0212 249 34 24

E-posta: selma.esenler@ekmekissendikasi.org.tr