Üyelik Şartları

ÜYE OLMA:

Sendikanın kurulu bulunduğu iş kolunda faaliyette bulunan bir iş yerinin gerçek veya tüzel kişi olan işvereni sendikaya üye olabilir.
A- Gerçek kişi olan işverenin medeni hakları kullanmaya ehil bulunması, Türkçe okuryazar olması ve kamu hizmetlerinden mahrum edilmemiş olması şarttır.
B- Gerekli Koşulları haiz bulunan gerçek ve tüzel kişilerin üyeliğe alınabilmeleri:
1- Örneğine uygun 3 nüsha kayıt fişinin doldurulup imzalanmasına,
2- Başvuran gerçek veya tüzel kişinin hakkında en az iki üye tarafından olumlu kanaat verilmesine
3- İsteğin Sendika Yönetim Kurulu tarafından üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edilmesine bağlıdır. Üyelik başvurusu, Yönetim Kurulu tarafından 30 gün içinde reddedilmeyen üyelik istemi kabul edilmiş sayılır. Üye kayıt fişinin birer nüshası sendikaca 15 gün içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı' na ve işverenin işyerinin bağlı bulunduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğü' ne göndermesi zorunludur.

ÜYELİKTEN ÇIKMA:

Her üye önceden bildirimde bulunmak suretiyle üyelikten çekilebilir. Çekilme noterlikçe bildirimde bulunmak koşulu ile geçerli olup başvurma tarihinden bir ay sonra geçerli olur. Üyelikten ayrılan işveren ayrılma isteminden sonra bir aylık aidatını ve varsa borçlarını ödemeye mecburdur.

ÜYELİĞİ SONA ERDİREN DİĞER HALLER:

işveren veya işveren vekilliği sıfatını kaybedenlerin sendika üyelikleri ve sendikadaki görevleri, bu sıfatı kaybettikleri tarihte kendiliğinden sona erer.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA:

Üyenin sendikadan çıkarılma kararı, disiplin kurulunun yaptığı soruşturma sonucu düzenleyeceği rapor üzerine yönetim kurulunun teklifi ile genel kurulca verilir. Çıkarma kararı çıkarılan üye ile işyerinin bağlı bulunduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğü' ne ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı' na yazı ile tebliğ edilir.
Sendikadan çıkarma aşağıda yazılı nedenlerden birine dayanılarak yapılır.
a- Sendika amaçlarına aykırı davranışta bulunmak,
b- Ana Tüzük ve buna dayanılarak çıkarılan yönetmelikler ile Genel Kurul veya Yönetim Kurulunun genel kurul prensip ve kararlarına uygun talimatlarına riayetsizlikte bulunmak,
c- Sendikaya verilmesi gereken aidat veya diğer borçları Yönetim Kurulunca kabul edilebilecek bir neden olmaksızın 3 aydan fazla geciktirmek ve yapılan yazılı ihtara rağmen bunları ödememek,
d- Sendikanın amaçlarına ulaşması ve gelişmesi için yapacağı muamele, faaliyet ve teşebbüsleri engellemek,
e-Sendikanın ve üyelerin şeref ve itibarının zedeleyici davranışlarda bulunmak

ÜYENİN MALİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

Üye, üyelik aidatını sendikaya zamanında ödemekle yükümlüdür. Uyarıya rağmen borcun ödenmemesi halinde üye borcunu ödeyene kadar sendika içi seçme, seçilme ve üyelik haklarından yararlanamaz ve sendikanın hiçbir faaliyetine iştirak ettirilmez.
Üyenin zamanında ödememiş olduğu aidat borcu için bankalarca işletme kredilerine uygulanan en yüksek faiz oranında gecikme zammı tahakkuk ettirilir.

Kullanıcı adı ve şifrenizi öğrenmek için lütfen bizimle irtibata geçiniz.

Yetkili kişi: Selma Esenler

Telefon: 0212 249 34 24

E-posta: selma.esenler@ekmekissendikasi.org.tr