ÜYE OLMA VE ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

Madde. 6 - ÜYE OLMA:

Sendikanın kurulu bulunduğu iş kolunda faaliyette bulunan bir iş yerinin gerçek veya tüzel kişi olan işvereni sendikaya üye olabilir. Üyelik başvurusu üye olmak isteyenin Sendikaya yazılı olarak başvurusuyla değerlendirmeye alınır.
        A- Gerçek kişi olan işverenin medeni hakları kullanmaya ehil bulunması, Türkçe okuryazar olması ve kamu hizmetlerinden mahrum edilmemiş olması şarttır. Sendikaya üyelik, Bakanlıkça sağlanacak elektronik başvuru sistemine e-Devlet kapısı üzerinden üyelik başvurusunda bulunulması ve sendika tüzüğünde belirlenen yetkili organın kabulü ile e-Devlet kapısı üzerinden kazanılır. Üyelik başvurusu, sendika tarafından otuz gün içinde reddedilmediği takdirde üyelik talebi kabul edilmiş sayılır. Haklı bir neden gösterilmeden üyelik başvurusu kabul edilmeyenler, bu kararın kendilerine tebliğinden itibaren otuz gün içinde dava açabilir. Mahkemenin kararı kesindir. Mahkemenin davacı lehine karar vermesi hâlinde üyelik, red kararının alındığı tarihte kazanılmış sayılır.

        B-Gerekli Koşulları haiz bulunan gerçek ve tüzel kişilerin üyeliğe alınabilmeleri:

1- Örneğine uygun 1 nüsha kayıt fişinin doldurulup imzalanmasına,

2- Başvuran gerçek veya tüzel kişinin hakkında en az iki üye tarafından olumlu kanaat verilmesine

3- İsteğin Sendika Yönetim Kurulu tarafından üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edilmesine bağlıdır

Madde. 7 - ÜYELİKTEN ÇIKMA:

       A)Her üye, e-Devlet kapısı üzerinden çekilme bildiriminde bulunmak suretiyle üyelikten çekilebilir. E-Devlet kapısı üzerinden yapılan çekilme bildirimi elektronik ortamda eş zamanlı olarak Bakanlığa ve sendikaya ulaşır.

       B) Sendika üyeliğinden çıkarılma kararı genel kurulca verilir. Karar, e-Devlet kapısı üzerinden Bakanlığa elektronik ortamda bildirilir ve çıkarılana yazı ile tebliğ edilir. Çıkarılma kararına karşı üye, kararın tebliğinden itibaren otuz gün içinde mahkemeye itiraz edebilir. Mahkeme iki ay içinde kesin olarak karar verir. Üyelik, çıkarılma kararı kesinleşinceye kadar devam eder.

       C)İşveren veya işveren vekili sıfatını kaybedenlerin sendika ve üst kuruluşlardaki üyelikleri ve görevleri, bu sıfatı kaybettikleri tarihte kendiliğinden sona erer. Ancak, tüzel kişiliği temsilen işveren vekili sıfatı ile işveren sendikalarına üye olanların bu sıfatı kaybetmeleri hâlinde tüzel kişiliğin üyeliği düşmez. Bu durumda işveren vekilinin kuruluş organlarındaki görevleri sona erer.

2- Başvuran gerçek veya tüzel kişinin hakkında en az iki üye tarafından olumlu kanaat verilmesine

Madde.8 - ÜYELİĞİ SONA ERDİREN DİĞER HALLER:

       A)İşkolunu değiştirenin sendika üyeliği kendiliğinden sona erer.

       B)Üyeliğin kazanılması ile üyeliğin sona ermesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı) çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.

Madde.9 - ÜYELİKTEN ÇIKARILMA:
Üyenin sendikadan çıkarılma kararı, disiplin kurulunun yaptığı soruşturma sonucu düzenleyeceği rapor üzerine yönetim kurulunun teklifi ile Genel Kurulca verilir. Çıkarma kararı çıkarılan üye ile işyerinin bağlı bulunduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğü’ ne ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ na yazı ile tebliğ edilir.

Sendikadan çıkarma aşağıda yazılı nedenlerden birine dayanılarak yapılır.
a- Sendika amaçlarına aykırı davranışta bulunmak,
b- Bu tüzük ve buna dayanılarak çıkarılan yönetmelikler ile Genel Kurul veya Yönetim Kurulunun genel kurul prensip ve kararlarına uygun talimatlarına riayetsizlikte bulunmak,
c- Sendikaya verilmesi gereken aidat veya diğer borçları Yönetim Kurulunca kabul edilebilecek bir 
neden olmaksızın 3 aydan fazla geciktirmek ve yapılan yazılı ihtara rağmen bunları ödememek,

 

d-Sendikanın amaçlarına ulaşması ve gelişmesi için yapacağı muamele, faaliyet ve teşebbüsleri engellemek,

e-Sendikanın ve üyelerin şeref ve itibarının zedeleyici davranışlarda bulunmak

Kullanıcı adı ve şifrenizi öğrenmek için lütfen bizimle irtibata geçiniz.

Yetkili kişi: Selma Esenler

Telefon: 0212 249 34 24

E-posta: selma.esenler@ekmekissendikasi.org.tr