Ruhsat Yönetmeliği

Karar Sayısı : 2010/671
Ekli “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı, 4/7/1934 tarihli ve 2559 sayılı, 14/6/1989 tarihli ve 3572 sayılı, 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı, 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı, 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Kanunlara göre, Bakanlar Kurulu’nca 29/6/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan

C. ÇİÇEK          
Devlet Bak. ve Başb. Yrd.          

B. ARINÇ 
Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 

A. BABACAN
Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

S. ERGİN
Devlet Bakanı V.

H. YAZICI
Devlet Bakanı 

F. N. ÖZAK    
Devlet Bakanı  

E. GÜNAY   
Devlet Bakanı V.        

F. ÇELİK
Devlet Bakanı  

E. BAĞIŞ     
Devlet Bakanı         

S. A. KAVAF         
Devlet Bakanı     

C. YILMAZ 
Devlet Bakanı            

S. ERGİN
Adalet Bakanı

M. V. GÖNÜL
Milli Savunma Bakanı

B. ATALAY
İçişleri Bakanı

A. DAVUTOĞLU
Dışişleri Bakanı

M. ŞİMŞEK
Maliye Bakanı

N. ÇUBUKÇU
Milli Eğitim Bakanı

M. DEMİR
Bayındırlık ve İskân Bakanı            

R. AKDAĞ
Sağlık Bakanı

B. YILDIRIM
Ulaştırma Bakanı

M. M. EKER
Tarım ve Köyişleri Bakanı            

Ö. DİNÇER
Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı            

N. ERGÜN
Sanayi ve Ticaret Bakanı

T. YILDIZ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

E. GÜNAY
Kültür ve Turizm Bakanı

V. EROĞLU
Çevre ve Orman Bakanı

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
 
MADDE 1-
14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkinYönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“l) Büyükşehir belediyesi ile nüfusu 100.000’i geçen belediye sınırları içinde açılacak ekmek fırınlarının bu amaca tahsisli ayrık nizamda müstakil binalarda açılmış olması (Ancak, alışveriş merkezleri içinde bulunan 1000 m2 ve üstü alana sahip hipermarket, süpermarket, grossmarket ve megamarket gibi adlarla açılan işyerleri bünyesinde yer alan fırınlarda ayrık nizamda müstakil bina şartı aranmaz.),
m) Yanıcı ve parlayıcı madde kategorisindeki sıvıların depolanması amacıyla kullanılan tesis ve düzeneklerde, işyeri açma ve çalışma ruhsatında kayıtlı hacimden fazla ve başka kategoriden sıvı depolanmaması, bu tesis ve düzeneklerde gerçekleştirilecek tadilatların ruhsata işlenmeden faaliyete geçirilmemesi.”
“Fabrika, şantiye, nakliye filosu ve benzeri işletmelerin ticari amaç dışında kendi faaliyetlerinin gerekli kıldığı yanıcı ve parlayıcı madde kategorisindeki sıvıların depolanması veya kendi araçlarına yakıt ikmali yapılması amacıyla kullanılan düzenekler, özel mevzuatındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla, bu Yönetmelik ekindeki depolama hacimleri esas alınarak gayrisıhhî müessese olarak ruhsatlandırılır.”

MADDE 2-
Aynı Yönetmeliğin eki Örnek 2’de yer alan başvuru formuna 7 nci sıradan sonra gelmek üzere aşağıdaki sıralar eklenmiş, diğer sıralar buna göre teselsül ettirilmiş ve formun sonuna aşağıdaki açıklama cümlesi eklenmiştir.
“8- İşyerinde yanıcı ve parlayıcı madde kategorisindeki sıvıların depolanması amacıyla bulunacak depoların hacmi**:1.depo..... 2.depo….. 3.depo….. 4.depo….. 5.depo….
9- İşyerinde yanıcı ve parlayıcı madde kategorisindeki sıvılardan depolanmasına izin verilenlerin sınıfı/sınıfları**:…….……………………………..”
“**Akaryakıt, sıvılaştırılmış petrol gazı, sıvılaştırılmış doğal gaz ve sıkıştırılmış   doğal gaz istasyonu niteliğindeki işyerleri için doldurulacaktır.”

MADDE 3-
Aynı Yönetmeliğin eki Örnek 3’te yer alan yer seçimi raporu formuna     7 nci sıradan sonra gelmek üzere aşağıdaki sıralar eklenmiş, diğer sıralar buna göre teselsül ettirilmiş ve formun sonuna aşağıdaki açıklama cümlesi eklenmiştir.
“8- İşyerinde yanıcı ve parlayıcı madde kategorisindeki sıvıların depolanması amacıyla bulunacak depoların hacmi*:1.depo….. 2.depo….. 3.depo….. 4.depo….. 5.depo…..
9- İşyerinde yanıcı ve parlayıcı madde kategorisindeki sıvılardan depolanmasına izin verilenlerin sınıfı/sınıfları*: ……………………………………..”
“*Akaryakıt, sıvılaştırılmış petrol gazı, sıvılaştırılmış doğal gaz ve sıkıştırılmış     doğal gaz istasyonu niteliğindeki işyerleri için doldurulacaktır.”

MADDE 4-
Aynı Yönetmeliğin eki Örnek 4’te yer alan açılma izni raporu formuna    7 nci sıradan sonra gelmek üzere aşağıdaki sıralar eklenmiş, diğer sıralar buna göre teselsül ettirilmiş ve formun sonuna aşağıdaki açıklama cümlesi eklenmiştir.
“8- İşyerinde yanıcı ve parlayıcı madde kategorisindeki sıvıların depolanması amacıyla bulunacak depoların hacmi*:1.depo….. 2.depo….. 3.depo….. 4.depo….. 5.depo…..9- İşyerinde yanıcı ve parlayıcı madde kategorisindeki sıvılardan depolanmasına izin verilenlerin sınıfı/sınıfları* :..…………………………………..………..”
“*Akaryakıt, sıvılaştırılmış petrol gazı, sıvılaştırılmış doğal gaz ve sıkıştırılmış     doğal gaz istasyonu niteliğindeki işyerleri için doldurulacaktır.”

 MADDE 5-
Aynı Yönetmeliğin eki Örnek 5’te yer alan form aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir

 

Kullanıcı adı ve şifrenizi öğrenmek için lütfen bizimle irtibata geçiniz.

Yetkili kişi: Selma Esenler

Telefon: 0212 249 34 24

E-posta: selma.esenler@ekmekissendikasi.org.tr