Varolma Sebebimiz

A- Üyelerinin ortak iktisadi ve sosyal menfaatlerini korunmak ve geliştirmek için gerekli çalışmaları yapmak ve bu amaçla üyelerini resmi makam ve merciler önünde temsil etmektir.

B- İşçi sendikaları ile temaslar kurarak, ortak çalışma ve işbirliği sağlamaktır. Üyeleri adına ve onları temsilen Toplu İş Sözleşmeleri, protokolleri akdetmektir. İş Uyuşmazlıklarında ilgili makam ve mercilere, arabulucuya hakem kurullarına ve mahkemelere üyeleri adına başvurmaktır.

C- Çalışma hayatından, mevzuattan, Toplu İş Sözleşmesinden örf ve adetten üyelerin müşterek menfaatlerinden doğan hususlarda, üyesi işverenleri temsilen adli ve idari mercilerde gerekli girişimlerde bulunmak, Belediyeler de odalarda fiyat tespiti müzakerelerine katılmak ve tekliflerde bulunmaktır.

D- İşverenlerin mesleki bilgilerinin arttırıcı, milli tasarruf ve yatırımlarının gelişmesine, reel verimliliğin artmasına hizmet edici seminer, kurs ve konferanslar tertip eder, açık oturumlar düzenlemek veya tertiplenen bu tip toplantılara katılmaktır.
 
E- İlmi araştırmalar yaptırarak bu araştırmaların sonuçlarını yayınlamaktır. Kurulu olduğu iş kolu hakkında topluca ve ilim adamlarına bilgi verici çalışmalar yapmaktır. Belediyeler ve odalar ile koordineli olarak çalışmaktır. Ekmek gibi çok değerli besin maddesinin israfını önleyici tedbirlerin neler olduğunu incelemek ve inceletmektir. Bu husustaki tüm gelişmeleri takip ederek; Türk halkına ve üreticiye duyurmaktır.
 
F- Ekmek üretiminin buğdaydan itibaren son üretim aşamasına kadar düzenlenmesi için gerekli mevzuat düzenlemelerinin yapılmasına ön ayak olacak ön çalışmalar yapmak ve yaptırmaktır.

G- Üyeleri arasında çıkacak uyuşmazlıkları barışçı yollarla çözmek için çeşitli çabalar harcar ve bu yolda arabuluculuk yapar.

H- İş kolunu ve çalışma hayatını ilgilendiren mevzuatın hazırlanması ve uygulanmasını yakından takip eder. Bu konulara ait görüşlerini hukuki, iktisadi ve idari merci ve makamlara iletmeye çalışır.

I- Mevzuat hükümleri dairesinde kurulu bulunduğu iş kolu ve amacı ile ilgili milli kuruluşlara üye olabilir ve yine mevzuatla sınırlı olmak koşuluyla bu kuruluşların toplantılarına temsilci gönderebilmektir.

İ- Mevzuatla sınırlı ve kurulu olduğu iş kolu ve amacı ile ilgili olmak üzere basılı bülten, gazete, dergi, kitap gibi periyodik olan ve olmayan her türlü yayın yapmaktır.

J- İlgili makam ve mercilere, hakeme, arabulucuya, yargı organlarına iş kolu temsilcisi olarak üyesi işverenlerin ortak menfaatlerini ilgilendiren hususlar ile Toplu İş Sözleşmesi ve mevzuattan doğan diğer hususlarda görüş bildirmek, talepte bulunmak ve kuruluşlarda üyelerini temsil etmektir.

K- Gerekirse grev ve lokavt fonu ihdas edebilmektedir. Bu hususa ait usuller mevzuata uygun olmak koşulu ile ayrıca bir tüzükte belirtilmektedir.

L- Kanun çerçevesinde üyeleri adına lokavta karar verebilmekte ve uygulanan lokavtı yürütebilmektedir.

M- Üyelerine ilgili iş kolunun müşterek menfaati ile ilgili hususlarda hukuki, iktisadi ve mali çalışmalarının sonuçlarını duyurmakta, bu husustaki görüşlerini iletmekte, büro ve danışmanlık hizmeti sunabilmektedir.

N- Amaç ve konusunun gerektirdiği menkul ve gayrimenkulleri satın alabilmekte, satabilmekte, kiraya verebilmekte, kiralayabilmektedir. Gayrimenkul ipoteği ve menkul rehin edebilmekte, başkalarına ait gayrimenkuller üzerine ipotek kabul ve tesis edebilmekte veya ipoteği fevk edebilmektedir.

O- Herhangi bir bağışta bulunmamak kaydı ile üyeleri için kooperatifler kurulmasına katkıda bulunmak ve nakit mevcudunun % 10’dan fazla olmamak koşuluyla bu kooperatiflere kredi verebilmektedir.

Ö- Yukarıda yazılı olanların dışında kanun ve ilgi mevzuatın müsaade ettiği her türlü faaliyette bulunabilmektedir. Ekmekçiliğin; üretiminden, satışına ve pazarlanmasına kadar çağdaş teknolojik yeniliklere sahip olması için çalışmalar yapmaktadır.
 

Kullanıcı adı ve şifrenizi öğrenmek için lütfen bizimle irtibata geçiniz.

Yetkili kişi: Selma Esenler

Telefon: 0212 249 34 24

E-posta: selma.esenler@ekmekissendikasi.org.tr