Ana Tüzük

 

EKMEK SANAYİİ İŞVERENLER SEDİKASI TÜZÜĞÜ

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler


Md.1 - SENDİKANIN ADI VE FALİYET ALANI:
Sendikanın Adı: EKMEK SANAYİİ İŞVERENLER SENDİKASI’ dır.

Faaliyet Alanı: Dört no’ lu iş kolunda ülke çapında faaliyette bulunur.

Md.2 - SENDİKANIN MERKEZİ :
Sendikanın Merkezi: İstiklal Cad. Mısır Apt. No: 311 Kat: 3 Daire: 11 BEYOĞLU-İSTANBUL

Gerekli görülen yerlerde Genel Kurulun onayı ile Yönetim Kurulunca şube ve temsilcilik açılabilir.

Md. 3 - SENDİKANIN AMACI :
Sendikanın amacı: Kurulu bulunduğu dört nolu İş kolunda faaliyet gösteren işverenlerin, başta çalışma hayatını düzenleyen mevzuat ve uygulanması olmak üzere mevzuat çerçevesinde, ortak ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak, geliştirmek, aralarında karşılıklı yardımlaşmalarını sağlamak, iş kolunda kurulmuş ve kurulacak olan sanayin verimli ve ahenkli çalışmasına yardımcı olmak, üyelerini temsil etmek, Toplu İş Sözleşmesi akdetmek, çalışma barışını kurmak ve devam ettirmek, iş kolundaki işverenleri sendika çatısı altında toplamak amacıyla Türkiye çapında faaliyette bulunmaktır.

Bu amacın gerçekleştirilmesi için, Devletin Ülkesi ve Milleti ile bölünmez bütünlüğünün, milli egemenliğin ve Cumhuriyetin korunması ve Atatürk ilkelerinin yaşatılması, demokratik ilkelerden ayrılmadan faaliyet gösterilmesi asıldır.

Md. 4 - SENDİKANIN İLKELERİ:
Sendika, yukarıda belirtilen temel amacı gerçekleştirme yönünden kanunların vesair mevzuatın verdiği olanaklar oranında her türlü faaliyet ve girişimde bulunur.

Md. 5 - SENDİKANIN ÇALIŞMA KONULARI:
A-Üyelerinin ortak iktisadi ve sosyal menfaatlerini korunmak ve geliştirmek için gerekli çalışmaları yapar. Bu amaçla üyelerini resmi makam ve merciler önünde temsil eder.
B-İşçi sendikaları ile temaslar kurar, ortak çalışma ve işbirliği sağlar.Üyeleri adına ve onları temsilen Toplu İş Sözleşmeleri, protokolleri akdeder. İş Uyuşmazlıklarında ilgili makam ve mercilere, arabulucuya hakem kurullarına ve mahkemelere üyeleri adına başvurur.
C-Çalışma hayatından, mevzuattan, Toplu İş Sözleşmesinden örf ve adetten üyelerin müşterek menfaatlerinden doğan hususlarda, üyesi işverenleri temsilen adli ve idari mercilerde gerekli girişimlerde bulunmak, Belediyeler de odalarda fiyat tespiti müzakerelerine katılmak, tekliflerde bulunmak.
 D- İşverenlerin mesleki bilgilerinin arttırıcı, milli tasarruf ve yatırımlarının gelişmesine, reel verimliliğin artmasına hizmet edici seminer, kurs ve konferanslar tertip eder, açık oturumlar düzenler veya tertiplenen bu tip toplantılara katılır. İlmi araştırmalar yaptırır ve bu araştırmaların sonuçlarını yayınlar. Kurulu olduğu iş kolu hakkında topluca ve ilim adamlarına bilgi verici çalışmalar yapar. Belediyeler ve odalar ile koordineli olarak çalışır. Ekmek gibi çok değerli besin maddesinin israfını önleyici tedbirlerin neler olduğunu inceler, inceletir. Bu husustaki tüm gelişmeleri takip ederek; Türk halkına ve üreticiye duyurur. Ekmek üretiminin buğdaydan İtibaren son üretim aşamasana kadar düzenlenmesi için gerekli mevzuat düzenlemelerinin yapılmasına ön ayak olacak ön çalışmalar yapar, yaptırır.
E-Üyeleri arasında çıkacak uyuşmazlıkları barışçı yollarla çözmek için çeşitli çabalar harcar ve bu yolda arabuluculuk yapar.
F-İş kolunu ve çalışma hayatını ilgilendiren mevzuatın hazırlanması ve uygulanmasını yakından takip eder. Bu konulara ait görüşlerini hukuki, iktisadi ve idari merci ve makamlara iletmeye çalışır.
G-Mevzuat hükümleri dairesinde kurulu bulunduğu iş kolu ve amacı ile ilgili milli kuruluşlara üye olabilir ve gene mevzuatla sınırlı olmak koşuluyla bu kuruluşların toplantılarına temsilci gönderebilir.
H-Mevzuatla sınırlı ve kurulu olduğu iş kolu ve amacı ile ilgili olmak üzere basılı bülten, gazete, dergi,kitap gibi periyodik olan ve olmayan her türlü yayanı yapabilir.
I-İlgili makam ve mercilere, hakeme, arabulucuya, yargı organlarına iş kolu temsilcisi olarak üyesi işverenlerin ortak menfaatlerini ilgilendiren hususlar ile Toplu İş Sözleşmesi ve mevzuattan doğan diğer hususlarda görüş bildirir, talepte bulunur ve kuruluşlarda üyelerini temsil eder.
J-Gerekirse grev ve lokavt fonu ihdas edebilir. Bu hususa ait usuller mevzuata uygun olmak koşulu ile ayrıca bir tüzükte belirtilir.
 K-Kanun çerçevesinde üyeleri adına lokavta karar verir ve uygulanan lokavtı yürütür.
L-Üyelerine ilgili iş kolunun müşterek menfaati ile ilgili hususlarda hukuki, iktisadi ve mali çalışmalarının sonuçlarını duyurur, bu husustaki görüşlerini iletir, büro ve danışmanlık hizmeti sunar.
M-Amaç ve konusunun gerektirdiği menkul ve gayrimenkulleri satın alabilir, satabilir, kiraya verebilir, kiralayabilir. Gayrimenkul ipoteği ve menkul rehin edebilir, başkalarına ait gayrimenkuller üzerine ipotek kabul ve tesis edebilir veya ipoteği fevk edebilir.
N-Herhangi bir bağışta bulunmamak kaydı ile üyeleri için kooperatifler kurulmasına katkıda bulunmak ve nakit mevcudunun % 10 dan fazla olmamak koşuluyla bu kooperatiflere kredi vermek.
O-Yukarıda yazılı olanların dışında kanun ve ilgi mevzuatın müsaade ettiği her türlü faaliyette bulunur. Ekmekçiliğin; üretiminden, satışına ve pazarlanmasına kadar çağdaş teknolojik yeniliklere sahip olması için çalışmalar yapar.
 

Md. 6- ÜYE OLMA:

Sendikanın kurulu bulunduğu iş kolunda faaliyette bulunan bir iş yerinin gerçek veya tüzel kişi olan işvereni sendikaya üye olabilir.
A- Gerçek kişi olan işverenin medeni hakları kullanmaya ehil bulunması, Türkçe okuryazar olması ve kamu hizmetlerinden mahrum edilmemiş olması şarttır.
B-Gerekli Koşulları haiz bulunan gerçek ve tüzel kişilerin üyeliğe alınabilmeleri:
1- Örneğine uygun 3 nüsha kayıt fişinin doldurulup imzalanmasına,
2- Başvuran gerçek veya tüzel kişinin hakkında en az iki üye tarafından olumlu kanaat verilmesine
3- İsteğin Sendika Yönetim Kurulu tarafından üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edilmesine bağlıdır. Üyelik başvurusu Yönetim Kurulu tarafından 30 gün içinde reddedilmeyen üyelik istemi kabul edilmiş sayılır. Üye kayıt fişinin birer nüshası sendikaca 15 gün içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ na ve işverenin işyerinin bağlı bulunduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğü’ ne göndermesi zorunludur.

Md. 7- ÜYELİKTEN ÇIKMA:
Her üye önceden bildirimde bulunmak suretiyle üyelikten çekilebilir. Çekilme noterlikçe bildirimde bulunmak koşulu ile geçerli olup başvurma tarihinden üç ay sonra geçerli olur. Üyelikten ayrılan işveren ayrılma isteminden sonra üç aylık aidatını ve varsa borçlarını ödemeye mecburdur.

Md.8- ÜYELİĞİ SONA ERDİREN DİĞER HALLER:
işveren veya işveren vekilliği sıfatını kaybedenlerin sendika üyelikleri ve sendikadaki görevleri, bu sıfatı kaybettikleri tarihte kendiliğinden sona erer.

Md.9-ÜYELİKTEN ÇIKARILMA:
Üyenin sendikadan çıkarılma kararı, disiplin kurulunun yaptığı soruşturma sonucu düzenleyeceği rapor üzerine yönetim kurulunun teklifi ile genel kurulca verilir. Çıkarma kararı çıkarılan üye ile işyerinin bağlı bulunduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğü’ ne  ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ na yazı ile tebliğ edilir.

Sendikadan çıkarma aşağıda yazılı nedenlerden birine dayanılarak yapılır.
a-Sendika amaçlarına aykırı davranışta bulunmak,
b-Bu tüzük ve buna dayanılarak çıkarılan yönetmelikler ile Genel Kurul veya Yönetim Kurulunun genel kurul prensip ve kararlarına uygun talimatlarına riayetsizlikte bulunmak,
c-Sendikaya verilmesi gereken aidat veya diğer borçları Yönetim Kurulunca kabul edilebilecek bir neden olmaksızın 3 aydan fazla geciktirmek ve yapılan yazılı ihtara rağmen bunları ödememek,
d-Sendikanın amaçlarına ulaşması ve gelişmesi için yapacağı muamele, faaliyet ve teşebbüsleri engellemek,
e-Sendikanın ve üyelerin şeref ve itibarının zedeleyici davranışlarda bulunmak

Md.10-ÜYENİN MALİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

Üye, üyelik aidatını sendikaya zamanında ödemekle yükümlüdür. Uyarıya rağmen borcun ödenmemesi halinde üye borcunu ödeyene kadar sendika içi seçme, seçilme ve üyelik haklarından yararlanamaz ve sendikanın hiçbir faaliyetine iştirak ettirilmez.

Üyenin zamanında ödememiş olduğu aidat borcu için bankalarca işletme kredilerine uygulanan en yüksek faiz oranında gecikme zammı tahakkuk ettirilir.

İKİNCİ BÖLÜM

Md. 11 SEDİKANIN ORGANLARI:
A- ZORUNLU ORGANLAR:
     a)Genel Kurul
     b)Yönetim Kurulu
     c)Denetleme kurulu
     d)Disiplin kurulu
B- DİĞER ORGANLAR:
     a)Yürütme Kurulu
     b)Danışma Kurulu
C- YÖNETİM, DENETİM VE DİSİPLİN KURULU ÜYELERİNDE ARANACAK NİTELİKLER:
     a)Türk vatandaşı olmak
     b)Medeni hakları kullanmaya ehil olmak,
     c) Kamu hizmetlerinden mahrum edilmemiş olmak,
     d) 2821 ve 2822 sayılı kanunlara aykırı bir hareketten mahkûm olmamış bulunmak,
     e) Sendikanın üyesi olmak ve fiilen ve bir fiil işveren olmak

Md.12-GENEL KURULUN OLUŞMASI:

Genel kurul sendikaya kayıtlı tüzük kurallarına aykırı olmayan üyelerden, üyenin tüzel kişi olması halinde temsilcisinden, adi ortaklık olması halinde her işyeri için bir ortaktan, üye, temsilci ve ortak sayısı bini aştığı takdirde delegelerden oluşur.

Delegelerin saptanması bir yönetmelikle belirlenir. Ancak delege sayısı iki yüzden az, beş yüzden fazla olmaz.

Md.13- GENEL KURUL TOPLANTILARI:

Genel kurul (4) yılda bir yapılır.

Genel Kurul ayrıca Yönetim Kurulunun veya Denetleme Kurulunun vereceği karar veya üyelerinden 1/5'nin isteği üzerine olağanüstü toplantıya çağrılabilir.

Gerek olağan, gerek olağanüstü Genel Kurul toplantılarına üyeler taahhütlü mektupla çağrılır ve en az 15 gün önceden toplantı günü saati yeri gündemi ülke çapında yayınlanan bir gazetede ilan olunur. Ayrıca kamu makamlarına bildirilir. İki Genel Kurul arasındaki döneme ait muhammen bütçe teklifinin toplantı tarihinden en az 15 gün önceden tüm üyelerine gönderilmesi zorunludur.

A-Genel kurul üye veya delege tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır.

İlk toplantıda yeter sayı sağlanmazsa ikinci toplantı en çok 15 gün sonraya bırakılır. Bu toplantıya katılanların sayısı üye veya delege tam sayısının 1/4’ ünden az olamaz.

Sendikanın feshi veya tasfiyesi konularının görüşülebilmesi için üyelerinin veya delegelerinin 2/3 çoğunluğunun hazır bulunması şarttır.

B-KARAR NİSABI:

Karar nisabı toplantıya katılan üye veya delege sayısının salt çoğunluğudur. Ancak bu sayı üye veya delege sayısının 1/4' ünden az olamaz.

 C-Gerekli yeter sayı sağlanmış ise durum bir tutanakla belgelenir. Sendika Genel Başkanı veya Vekili Genel Kurulu açar. Genel Kurul görüşmelerini yönetmek ve gerekli tutanakları düzenlemek üzere bir başkan, bir başkan vekili, iki de katip seçer.

Toplantıda hükümet komiserinin bulunması gerekir. Komiserin bulunmaması halinde toplantıya başlamakla birlikte durum derhal valiliğe bildirilir. Genel kurul toplantılarında üyelerin 1/10'unun istemi üzerine gündemde değişiklik yapılması zorunludur.

D- Genel kurullarda zorunlu organlara seçimler yargı gözetimi altında serbest, eşit, gizli oy, açık sayım ve döküm esasına göre yapılır. Seçim yapılacak Genel Kurul toplantılarından en az 15 gün önce Genel Kurula katılacak üye veya delegeleri belirleyecek listeler ile toplantının gündemi, yeri, saat ve çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususlar belirtilen bir yazı ile birlikte iki nüsha olarak o yer seçim kurulu başkanı olan hakime tevdi edilir. O yerde birden fazla seçim kurulu varsa görevli seçim kurulunu il seçim kurulu tespit eder. Hakim tarafından onaylanan liste ile toplantıya ilişkin diğer hususlar Genel Kurulun toplantı halinden 7 gün önce sendika binasına asılmak suretiyle ilan edilir. İlan süresi içinde listeye yapılacak itirazlar hakim tarafından incelenir ve en geç iki gün içinde kesin olarak karara bağlanır. Genel Kurullarca yapılacak seçimlerde aday olanların listelerle birlikte veya organlara göre ayrı ayrı olmak üzere başkanlık divanınca yeteri kadar düzenlenerek ilgili seçim kurulu başkanına mühürlenmek üzere verilir. Listede adı yazılı bulunmayanlar oy kullanamazlar. Oy verenin nüfus hüviyet cüzdanı ve resimli üyelik ve delegelik kimlik kartı ile ispat edilmesinden ve listedeki isminin açıklanmasından sonra kullanılır.

Oylar oy verme sırasında sandık kurulu başkanı tarafından verilen, adayları gösterir seçim kurulu tarafından mühürlenmiş listedeki isimlerin işaretlenmesi suretiyle kullanılır. Seçilecek organı oluşturan üye sayısından fazla adayın işaretlendiği oy pusulaları ile diğer kâğıtlara yazılan oylar geçersiz sayılır.

Seçim süresinin sonunda seçim sonuçları tutanakla tespit edilip seçim sandık kurulu başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır. Tutanakların bir örneği seçim yerinde asılmak suretiyle ilan edilir. Kullanılan oylar ve diğer belgeler tutanağın bir örneği ile birlikte üç ay süreyle saklanmak üzere seçim kurulu başkalığına verilir.

Md. 14-GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ:

Genel Kurul sendikanın en yüksek organı olup, yasaların koyduğu ve bu tüzükte diğer organlara verilmeyen yetkileri kullanır.
GENEL KURULUN BAŞLICA GÖREV VE YETKİLERİ AŞAĞlDADlR:
a)Sendika Genel Başkanı, Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulu ile Danışma kurulunu seçmek.
b)Tüzükte değişiklik yapmak,
c)Sendika hesaplarını incelemek, Yönetim Kurulu ve Denetleme raporlarını karara bağlamak ve gereğinde bu organları aklamak,
d)Sendikanın bütçesini görüşüp karara bağlamak
 e) Sendikaya gerekli gayrimenkuller alınması veya satılması hususunda Yönetim Kurulu’ na yetki vermek,
 f)Sendikanın ana amaç ve hedeflerine ulaşabilmesi için Yönetim Kuruluna genel direktif vermek,
 g)Üyeleri için grev ve lokavt fonu tesis ve bunu kullanma şartlarını tespit etmek,
 h)Aidatlarının tahsili için Yönetim Kuruluna yetki vermek ,
 ı)Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurula arz olunan hususları görüşüp karara varmak,
 i)Gereğinde gündem maddeleri ile ilgili komisyonlar kurmak ve üyelerini seçmek,
 j)Sendikanın üst kuruluşlara katılması veya ayrılması konusunda karar vermek temsilciliklerin, şubelerin açılması veya kapatılmasını karara bağlamak,  k)Sendikanın feshine karar vermek ve tasfiye komisyonu seçmek,

Genel kurul kararları ve görüşme tutanakları başkanlık divanı üyelerince imzalanarak saklanmak üzere Yönetim Kuruluna verir. Genel kurul kararları bir ay içinde sendikanın tüm üyelerine bir yazı ile bildirilir.

Md 15- YÖNETİM KURULU TOPLANTI VE VAZİFELERİ:
Yönetim kurulu; 1 başkan 8 üyeden oluşur. Genel başkan, Genel Kurul tarafından seçilir. Seçimde en çok oy alan ilk 8 kişi yönetim kurulu asil üyesi, sonraki 9 kişi yedek olur. Genel başkan Yönetim Kurulu başkanıdır. Yönetim Kurulu arasından bir Başkan vekili, 2 başkan yardımcısı, bir sekreter, bir sayman, bir veznedar seçer. Genel başkan yardımcılarından biri idari işlerden diğeri mali işlerden sorumludur.

Sendika genel başkanın bulunmadığı zamanlarda Yönetim Kuruluna idari işlerden sorumlu başkan vekili başkanlık yapar. Yönetim Kurulu üyelerinin salt çoğunluğuyla toplanır. Kararlar çoğunlukla alınır. Eşitlik halinde başkanın oyu iki oy sayılır.

Sekreter üye, büro personelinin amiridir. Yönetim kurulu kararları toplantı sonunda sekreter üye tarafından karar defterine geçirilir ve defter toplantıya katılanlarca imzalanır. Üst üste üç toplantıya katılmayan üye istifa etmiş sayılır. Yerine yedeklerden sırasına göre üye göreve çağrılır.

GÖREV VE YETKİLERİ:
Yönetim Kurulunun başlıca görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.
a)Sendikayı resmi veya hususi merciler nezdinde idari, mali, adli ve iş koluna ilişkin hususlarda temsil etmek,
b) Sendika ve üyeleri adına davaya vekalet vermek, sulh olmak, ibra etmek davadan feragat ve davayı kabul etmek,
c)Toplu Sözleşmeler yapmak, gereken hallerde ve mevzuat çerçevesinde lokavta karar vererek uygulanmasını sağlamak, toplu görüşmelere katılacak ve Toplu Sözleşme yapacak temsilcileri ve elemanları seçmek ve yetki vermek,
d)Gereğinde sendika üyesi olan ve olmayan kişileri belli konuların takibi için görevlendirir.
 e)Sendika teşkilatını kurmak ve Genel Kurulca tayin edilen tahsisata göre personel ücretiyle, ödenek ve yollukları saptamak, tayin, terfi, iş akdinin sona erdirilmesi gibi personel işlerini karara bağlamak,
 f)Sendika gelirlerinin toplanmasını ve bütçe çerçevesi içinde gerekli masrafların yapılmasını sağlamak,
 g)Mevzuat gereğince tutulması gerekli defter ve kayıtların düzenli ve usulüne göre tutulmasın sağlamak,
h)Sendika olağanüstü Genel Kurul toplantısına karar vermek ve toplantı gündemini hazırlamak,
ı)Çalışma raporunu ve bütçeyi hazırlamak ve Genel Kurula sunmak
i) Bütçe fasılları arasında her fasılın % 25 'ini aşmamak üzere nakiller yapmak,
 j) Tüzüğün diğer maddelerinde Yönetim Kuruluna verilen yetkileri kullanmak,
k)Yurt çapında ekmekçilik sanat ve mesleğini düzene sokacak kanunlar ve kararlar çıkarılmasına yardımcı olunması için üst makamlara ulaşmak ve zamanında girişimlerde bulunmak,
l) Sendika adına mevzuata uygun gayrimenkuller satın almak,
m) Meslekte tesanüdü temin etmek bakımından, şirket ve kooperatifler kurulmasına yardımcı olur.
n) Belediye ve diğer resmi ve yarı resmi daire, müessese ve örgütlerce kanun, mevzuat veya taamül gereği verilecek, etiketler, un, istihkak cüzdanları, sağlık cüzdanları v.s. evrak ve belgeyi, malzeme ilaçları ve katkı maddelerini diğer eşya ve levazımı bedelsiz veya bedelini vererek alıp ve Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda meslektaşlarına dağıtmak,
 o) Meslektaşlar arasında haksız rekabete yeltenecek olanlara karşı alınacak önlemleri tespit eder, ilan edilen fiyattan aşağı ekmek satan üyeleri uyarır. Gerekirse cezalandırılması için disiplin kuruluna başvurur.

Madde 16- SENDİKANIN TEMSİLİ VE İLZAMI:
a) Sendikanın temsili:
Sendikayı Yönetim Kurulu temsil eder.

Yönetim Kurulunu başkan temsil eder, yokluğunda başkan vekillerinden biri temsil görevini yapar.

Sendika adına beyanat vermeye başkan, yokluğunda başkan vekilleri yetkilidir.

b)Sendikanın ilzamı:
Sendikayı ilzam, başkan ve başkan vekillerinden birinin birlikte imzaları ile mümkündür. Başkanın yetki vermesi halinde, başkan vekillerinden biri ile genel sekreterin müşterek imzaları da sendikayı ilzam eder.

Yönetim Kurulu, sendikayı ilzam edecek kimseleri tayin ve tespite yetkilidir.

Sendikayı ilzama yetkili olanlar imza sirkülerinde belirtilmiştir.

Madde 17- DİSİPLİN KURULU:
Disiplin kurulu genel kurul tarafından üyeleri arasından seçilen 5 asil ve 5 yedek üyeden oluşur. Asil üyeler ilk toplantılarında, birini başkan seçer. Üyelerin süresi sonraki kongreye kadar devam eder.

Madde 18- DİSİPLİN KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:

Disiplin kurulu; Üyelerin yükümlülüklerini yerine getirip getirmediklerini ve sendika amaçlarına uygun hareket edip etmediklerini tahkik eder.

İhlal edenler hakkında uyarı ve kınama cezası verir. Üyelikten çıkarılması gereken durumların vukuunda üye ile ilgili dosyayı oluşturarak kendi kanaati ile birlikte keyfiyeti Genel Kurula sunulmak üzere Yönetim Kuruluna tevdi eder. Çıkarılma ile ilgili teklif, Yönetim Kurulunca hazırlanır.

Madde 19- DİSİPLİN KURULUNUN TOPLANTI USULÜ VE KARARLARI:

Disiplin Kurulu, Genel Kurul veya Yönetim Kurulunun havale edeceği meseleleri görüşmek üzere toplanır. Yapılacak başvuruyu izleyen hafta içerisinde Disiplin Kurulu meseleyi incelemeye başlar ve en kısa zamanda karara bağlar.

Kurulun görüşmeleri gizlidir. Kararlar gizli oyla verilir.

Disiplin kurulu aldığı kararları gerekçesiyle birlikte en geç bir hafta içinde Yönetim Kuruluna yazı ile bildirilir.

Madde 20- DENETLEME KURULU:

Denetleme Kurulu Genel Kurul tarafından seçilen 3 asil 3 yedek üyeden oluşur.

Asil üyeler ilk toplantıda bir başkan bir de raportör seçerler.

Madde 21- DENETLEME KURULUNUN GÖREV VE YETKILERİ:
a)Yönetim Kurulu faaliyetlerinin Genel Kurul kararlarına uygun olarak yapılıp yapılmadığının denetlenmesi,
b)Sendika tüzüğüne uygun olarak idari ve mali denetlemede bulunmak, Sendikanın mal ve idari defter kayıtlarının mevzuata ve Yönetim Kurulu kararlarına uygunluğunu dilediği zaman veya en az yılda iki defa tetkik edebilir.

Yönetim kuruluna rapor verir, hazırlayacakları raporu Genel Kurula sunarlar.

Genel sekreter her türlü muamelatı tetkike arz etmek ve izahat vermekle yükümlüdür.
c)Yönetim Kurulundan Genel Kurulun olağanüstü toplantıya çağrılmasını ister.

Madde 22-DANIŞMA KURULU:

Sendika Yönetim Kurulunun belirleyeceği konularda danışmanlık yapmak üzere Genel Kurul tarafından seçilecek 5 kişiden oluşur. Kurul üyeleri her ay toplanır.

Aralarında bir başkan, bir de yazman seçerler. Danışma Kurulunun gündemi ve çalışma düzeni sendika Genel Sekreterliği tarafından hazırlanır, yürütülür.

Danışma Kurulu üyelerine gösterdikleri çalışmaya karşılık hakk-ı huzur verilebilir.
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

GENEL SEKRETERLİK


Md. 23-GENEL SEKRETERLİK:

Genel Sekreter ve Yardımcılarının tayini ve görevlerine son verilmesi Yönetim Kurulu tarafından yapılır.

Görevi, sendika faaliyetlerini ana tüzük, yönetmelikler ve organlarca alınan kararlar çerçevesinde yürütmektir.

Genel sekreter yukarıdaki faaliyetlerinden dolayı Yönetim ve Yürütme Kuruluna karşı sorumludur.

Genel sekreter, Genel Kurul, Yürütme Kurulu, Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu toplantılarına katılır. Ancak toplantılarda oy kullanamaz.

GÖREV VE YETKİLERİ
a)Sendika bürosunu yönetmek, her türlü yazışmaları idare etmek, haber toplama, ilgili yayınları ve istatistikleri derleme, neşriyatta bulunmak, bunlar hakkında Yönetim ve Yürütme Kuruluna bilgi vermek,
b)Muamelat ve muhaberatın muntazaman çalışması ve işlemesini temin etmek,
c)Sendika hesaplarını kontrol etmek,
d)Sendika organlarının kararlarını yürütmek,
e) Sendika teşkilatının faaliyetlerini takip etmek ve gözetimi altında bulundurmak, bu konuda Yönetim ve Yürütme Kuruluna bilgi vermek,
f) Görüşülmesi gereken konuları tespit ile Yürütme Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırmak,
g) Aidatların vesair gelirlerin zamanında tahsil edilmesini sağlamak ve sendikaya yeni gelir kaynakları aramak,
h)Tanzim edilecek bilanço ve mali durumu Yönetim ve Yürütme Kuruluna bildirmek.
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

MALİ HÜKÜMLER

 

Md. 24- MAMELEK VE GELİRLER
a)Üyelerden alınan aidatlar,
b)Bağış eğlence ve konser hasılatı
c)Mal varlığı gelirleri, mal varlığının devir temlik veya satışından doğan gelirlerden ibarettir.

Üye işverenlerin ödeyeceği aidat, sendikanın görevlendirdiği tahsildar tarafından toplanır.

Aidatın aylık tutarı: Sendikalar kanununu 23. maddesinin öngördüğü şekilde işverenin işyerinde işçilere ödediği bir günlük çıplak ücretleri toplamını geçemez. Sendikanın aylık aidatı her olağan Genel Kurul toplantısında kanuni hadleri aşmamak ve ihtiyaçlara göre olmak koşuluyla yeniden tespit edilir. Sendikanın yıllık aidatı 300,00 TL' olup her yıl % 10 oranında arttırma uygulanır. Aidatların tespiti için Yönetim Kuruluna yetki verilmiştir.

Md. 25- TAHSİLAT:
a)Her çeşit gelir tahsilatı sıra numaralı, sendika mühürü ile mühürlü, koçanlar ve tahsil edenin imzasını taşıyan makbuz karşılığı yapılır.
b) Tahsilat ve en geç otuz gün içinde sermayesinin yarıdan fazlası devlete ait bulunan banka veya bankalara yatırılır.
c) Sendikanın kasasında tutacağı nakit 4.000,00 TL sını geçemez.

Md. 26- MAL BİLDİRİMİ:
Sendika yöneticileri göreve seçildikten sonra üç ay içinde kendilerinin, eşlerinin ve velayeti altında bulunan çocuklarının yönetim esaslarına göre doldurulacak mal varlıkları bildirimini notere vermek zorundadır. Bu bildirimin verildiğini gösteren belgeler sendika denetçilerine verilir. Bu belgeler Yönetim Kurulu karar defterinin özel bir sayfasına yazılır. Bu sayfa denetçiler tarafından imza edilir. Bu zorunluluğa uymayanların yönetici sıfatları bildirim süresinin bitiminden itibaren üç gün geçmesi halinde sona erer. Mal bildiriminde bulunanlar görev süresinin sonunda tekrar seçilseler bile yukarıdaki esaslara göre yeniden bildirimde bulunmak zorundadırlar.

Md. 27- GİDERLER:

Sendika, gelirlerini amaçları ve sendikalar kanununda gösterilen faaliyetleri dışında kullanamaz ve bağışlayamaz.

Demirbaş sınıfına giren her türlü eşya ve malzeme envanter defterine kayıt edilir. Bunlar dışında hiçbir şekilde gider olarak işlem göremez. Hiç kimseye borç veremez.

Md. 28-GÖREVLİLERİN ÜCRETLERİ:

Sendikanın Yönetim Kurulu üyeleri ile başkana verilecek ücretler her türlü ödenek ,yolluk ve tazminatlar Genel Kurul tarafından tespit edilir. Sendika adına ve sendika hizmetleri için geçici olarak görevlendireceklere verilecek ücret, gündelik ve yollukların tavanı da Genel Kurul tarafından tespit edilir. Kişilere ödenen her türü ücret gündelik ve yolluklar Yönetim Kurulunca Genel Kurula sunulan raporda gösterilir.

Md. 29-TUTULACAK DEFTER, DOSYA VE KAYITLAR:
Sendika aşağıdaki defter, dosya ve kayıtları tutar ve fişleri düzenler.
a)Üye kayıt fişleri ile çıkış bildirimi (Yönetmelikte belirtilen)
b)Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulu kararlarının numara ve tarih ile yazılmasına mahsus karar defteri,
c)Gelen ve giden evrakın tarih ve numara sırasıyla kaydedileceği gelen ve giden evrak kayıt ve zimmet defteri.
d)Gelen evrakın aslı, giden evrakın suretlerinin saklanacağı, gelen ve giden evrak dosyaları,
e)Aidat, yevmiye, envanter defteri ile ilgili defteri kebir,
f)Gelir makbuzları ve bunların zimmet kayıt defteri ile giden evrak ve bunların saklanmasına mahsus dosyalar.

Yukarıda sayılan defterlerin her olağan Genel Kurulu izleyen 15 gün içinde notere tasdik ettirilmesi zorunluluğu vardır.

Yönetim, Denetleme, Disiplin Kurullarının karar defterine yazılacak kararları, ait oldukları kurul üyelerince imzalanır. Genel Kurul karar defterine yazılacak kararların da Genel Kurul divan üyeleri tarafından imzalanması zorunludur. Sendika tutmakta olduğu defter ve kayıtlar dışında yardımcı defter de tutabilir. Sendika hesap dönemi takvim yılıdır.

Md. 30- BİLANÇO VE ÇALŞMA RAPORU GÖNDERME ZORUNLULUĞU:
Sendika her hesap veya bütçe devresine ait bilanço ve hesapları ile çalışma ve denetleme raporlarını ait olduğu dönemi izleyen üç ay içinde  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ na ve bağlı bulundukları konfederasyona gönderilirler. Bu bilanço ve hesaplar ile çalışma raporunda sendika o devre içindeki:
1-Gelirleri ve bunların kaynakları,
2-Giderleri ve bunların sarf yerleri,
3- Yönetim Kurulu üyeleri ile, başkanları ve geçici olarak görevlendirilenlere verilen ücretlerle, yolluk, gündelik ve ödenekler,
4- Sendikada çalışan personele ödenen meblağ
5- Para ve kıymetler mevcudu,
6- Demirbaş mevcudu,
7- Taşınmaz mevcudu,
8- Üyelerin sayısı,
9- Sendikalar kanunu ile ilgili tüzükte belirtilen diğer bilgiler.

Md. 31- FESH, İNFİSAH VE KAPATMA HALİNDE MALLARIN DEVRİ:
Sendikanın feshi veya infisah tarihinde sendika Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu üyesi ise mal varlığı Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonuna devredilir.
a)Devir Türkiye İşverenler Sendikaları Konfederasyonunca kabul edilmediği takdirde,
b)Sendika fesih veya infisahı tarihinde Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu üyesi değil ise,
c)Sendika mahkeme karan ile kapatılırsa,

Tasfiye neticesinde kalacak paralar İş ve İşçi Bulma Kurumunca belirlenecek milli bankalardan birine yatırılır ve mallar bu kuruma mal edilir.

d) Demirbaşların satış ve terkini, Yönetim Kurulunun alacağı karar üzerine terkin edilir veya satışa çıkarılır. Satış, yasaların emrettiği şekilde açık artırma yoluyla yapılır.

Md. 32-İşbu Tüzükte hakkında hüküm bulunmayan hususlarda Sendikalar Kanunu, Dernekler Kanunu, Medeni Kanun ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

SON HÜKÜMLER

Md. 33- KURUCULAR
1)Hulusi AKPULAT – 1324 -  Selanik -  Şevki -  65/1 Sok. No: 8 - Z. Burnu – İST.
2) İsmail Hakkı KEÇELİ-1329–Çayeli-Muharrem–Kalyonculuk Cad.No: 16 –Beyoğlu–İST.
3)Hüseyin MEMİK–1324-Safranbolu–Mehmet- Akıncılar Sok.- Koca M.Paşa–İST.
4)Cemal VURAL – 1325 – Eflani - Şakir - 14. Sok. No: 38 – Z.Burnu – İST.
5)Celal YAZICI - 1336 – Çayeli – Mustafa - akar çeşme Cad. No: 73/1 – Eyüp – İST.
6)Fazlı YAVUZ – 1328 – Safranbolu – Mehmetali -İslambey Cad. No: 62 – Eyüp –İST.
7)Ahmet ÜNAL – 1929 – Çayeli – Osman – İstiklal Cad. No:13 – Beyoğlu – İST.
8)Hasan KOCAER – 1335 - S.bolu – Şevki - Ordu Cad. No:13 – Beyazıt – İST.
9)İbrahim ONDUR- 1321 – Safranbolu – Mehmet - Bahriye  Cad. No:85 Kasımpaşa – İST.
10)Kazım AYDIN– 1317 – Eflani – Ahmet - Bağdat Cad. No:67 - Kızıltoprak – İST.
11)Hilmi IŞIK– 1313 – İstanbul – Halil - Valide cami Sok. No:51 – Aksaray – İST.
12)Süleyman EMİROĞLU–1331–Safranbolu–Hüseyin-Söğütlüçeşme Cad.No:46–Kadıköy – İST.
13)Ali Aşkın – 1328 – Safranbolu - Mehmet - Miroğlu Sok. No:9 – Üsküdar – İST.
14)Hikmet Boran – 1919 – İstanbul – Ömer - Kalyonculuk Sok. No:35 – Beyoğlu – İST.
15)Rıza Varol – 1928 - Eflani – Şevki -  Küçük M.Paşa Cad. – Fatih – İST.

  
Geçici Madde 1.  :16.05.1998 tarihinde yapılan Tüzük Değişiklikleri ile (29.05.2010) yapılan Tüzük değişiklikleri, Genel Kurulca kabulü tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Kullanıcı adı ve şifrenizi öğrenmek için lütfen bizimle irtibata geçiniz.

Yetkili kişi: Selma Esenler

Telefon: 0212 249 34 24

E-posta: selma.esenler@ekmekissendikasi.org.tr